DISCLAIMER EN PRIVACYVERKLARING.

Wij respecteren uw privacy en doen er alles aan om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden. Wij verwerken bewust zo min mogelijk persoonsgegevens van u en hebben diverse maatregelen genomen om uw privacy te waarborgen. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Deze verklaring is van toepassing als u contact met ons opneemt en/of klant bij ons wordt. In dit statement kunt u per situatie lezen welke gegevens wij verzamelen en voor welke doelen. Ook wordt hierin vastgelegd hoe lang wij de gegevens bewaren en welke beveiligingsmaatregelen we hebben genomen. Ook kunt u uw rechten hierin lezen.

Lees dit Privacy & Cookie Statement goed door zodat u weet wat er met uw gegevens gebeurt. Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Uw gegevens worden centraal opgeslagen binnen een beveiligde omgeving na uw toestemming. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze Algemene voorwaarden.

1. CONTACT

De website www.guyverlinde.be is eigendom van Guy Verlinde
Adres maatschappelijk zetel: Krijgsgasthuisstraat 174 9000 Gent
Tel: 0032 495 320 310
Mail: info@guyverlinde.com
Ondernemingsnr. 0822919888 (Vrij van BTW)

Contacteer ons gerust indien u verdere vragen of opmerkingen heeft. Wij beloven u een spoedig antwoord!

GUYVERLINDE.COM biedt een https-website aan die veilig is voor elke gebruiker. Alle redelijke maatregelen worden genomen om de werking, veiligheid en toegankelijkheid van de website te garanderen. Een absolute garantie is onmogelijk, daarom vragen we onze maatregelen te beschouwen als een middelenverbintenis.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 30 augustus 2021.

2. EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, foto’s, video, audio, tekeningen, artikels e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan GUYVERLINDE.COM of rechthoudende derden.

De inhoud van de website wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze website wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.

De gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze websites en haar inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt. Wij vragen de gebruiker om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de door deze rechten beschermde zaken, zonder de toestemming van de rechthebbende.

GUYVERLINDE.COM hecht veel belang aan haar intellectuele eigendomsrechten en heeft hiervoor alle mogelijke maatregelen getroffen om de bescherming te garanderen. Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten wordt vervolgd.

3. AANSPRAKELIJKHEID

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

GUYVERLINDE.COM levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal GUYVERLINDE.COM de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. In geval bepaalde inhoud op onze website een schending van de geldende wetgeving en/of rechten van derde partijen betekent, gelieve ons dit te laten weten zodat we de vereiste maatregelen kunnen nemen. GUYVERLINDE.COM kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) wordt door ons bepaald en we gaan hier met de nodige zorg mee om. De website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. GUYVERLINDE.COM geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website bevat inhoud die gedownload kan worden. Elke download gebeurt steeds op eigen risico. GUYVERLINDE.COM kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van downloads, links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website bevat hyperlinks naar websites of pagina's van derden, of verwijzen daar onrechtstreeks naar. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. GUYVERLINDE.COM verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. De externe links zijn zo geprogrammeerd dat van zodra de gebruiker er op klikt, onze website verlaten wordt en GUYVERLINDE.COM zich niet aansprakelijk stelt voor enige schade.

GUYVERLINDE.COM behoudt zich het recht om de toegang tot haar website te beperken of geheel/gedeeltelijk te onderbreken, zonder voorafgaande waarschuwing. GUYVERLINDE.COM zal dit uitsluitend doen als de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.

In geval van vermelding van prijzen en andere informatie over producten of diensten geldt een voorbehoud van programmeer- en typfouten. De Gebruiker kan op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst met of schade claimen bij GUYVERLINDE.COM.

Aansprakelijkheid gebruiker

De gebruiker dient zich te onthouden van elke handeling die een schadelijke impact heeft op de goede werking en veiligheid van de website. Het is niet toegelaten om de website te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade aan andere gebruikers van de website kan toebrengen, zoals de verspreiding van computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots. De verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de website, zoals junk mail, spamming en kettingbrieven, valt hier ook onder.

Wij behouden ons het recht voor om alle noodzakelijke handelingen te treffen die herstel kunnen opleveren voor ons en voor onze gebruikers, zowel op gerechtelijk als buitengerechtelijk vlak. De gebruiker is als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien zijn handelingen en gedragingen effectief schade veroorzaken aan de website en de andere gebruikers. In dat geval moet hij GUYVERLINDE.COM vrijwaren van iedere schadeclaim die volgt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

4. PRIVACY BELEID

GUYVERLINDE.COM verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Guy Verlinde: info@guyverlinde.com

Verwerkingsdoeleinden

GUYVERLINDE.COM verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen en leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). Als minimumgegevens ontbreken wordt elke bestelling van drukwerk, domeinnaam, applicatie, website of welk product dan ook geannuleerd.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming en (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De klant heeft steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere organisaties van GUYVERLINDE.COM) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met GUYVERLINDE.COM verbonden zijn of met enige andere partner van GUYVERLINDE.COM. GUYVERLINDE.COM garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Onze webshop wordt gehost door WWW.MIJNWEBWINKEL.NL. Deze organisatie verzorgt de hosting (opslag) van de website. De persoonsgegevens die daarmee worden verwerkt, worden centraal opgeslagen in een beveiligde omgeving, na uw toestemming. Uw gegevens worden centraal opgeslagen binnen een beveiligde omgeving na uw toestemming.

De betaling van de webshop gehost door WWW.MOLLIE.COM Deze organisatie verzorgt de betalings (opslag) van de website. De persoonsgegevens die daarmee worden verwerkt, worden centraal opgeslagen in een beveiligde omgeving, na uw toestemming. Uw gegevens worden centraal opgeslagen binnen een beveiligde omgeving na uw toestemming.

Onze website draait binnen de omgeving van ONE.COM. Om te zien hoe ONE.COM omgaat met de beveiliging van gedeelde informatie kunt u zich wenden tot de website van ONE.COM hun voorwaarden lezen.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere organisatie. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
- zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
- een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@guyverlinde.com

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

5. COOKIES & GOOGLE ANALYTICS

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan of een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google Inc. opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google Inc. gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor websiteexploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google Inc. mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IPadres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Slotopmerkingen

Wij behouden ons het recht voor om ons cookie beleid aan te passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. Op onze website wordt altijd de meest recente versie beschikbaar gesteld. Het versienummer wordt in de naam van het beleid vermeld.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op.